اسفند ۱۳۹۷

خانه پدری ۰

کابوس‌های ادامه‌دار

ابوالفضل بنائیان فیلم «خانه پدری» روایتی تکان‌دهنده از جنایتی دسته‌جمعی است «من هنوز هم به این فیلم افتخار می‌کنم. همان‌طور که خودم آرزویش را داشتم، حسابی تحریک‌کننده از آب درآمد، چون بعضی از مردم...