آی آدم ها

۰

مترجم دردها

ابوالفضل بنائیان چه اگر جنس رئالیسم سینمای داستانی «رخشان بنی‌اعتماد» را مدیون سابقه‌ی مستند سازی او بدانیم و چه اگر قصه‌گویی هنرمندانه بنی‌اعتماد در آثار مستندش را مرهون تجارب او در سینمای داستانی بدانیم،...