از گور برخاسته

از گوربرخاسته ۰

کابوی اساطیری

ابوالفضل بنائیان «از گور برخاسته» دفاعیه‌ای عجیب از قضاوتی نامعقول از خشونتی ناگزیر است که در دیالکتیک مقایسه خشونت طبیعت و خشونت انسانی، معنایی جدید می‌یابد، آن‌گاه که زخم طبیعت هرچند سخت بهبود می‌یابد...