اسب حیوان نجیبی است

۰

کسی برای قاطر مرده گریه نمی‌کند!

نقدی بر  فیلم«اسب حیوان نجیبی است» ابوالفضل بنائیان هر نویسنده در رویکرد خود با فیلمنامه، روندی را به کار می‌گیرد که در طی مسیری بتواند ساختار ذهنی خود را با استفاده از سازوکار سینمایی...