استراحت مطلق

۰

چکش شکسته

ابوالفضل بناییان فیلم «استراحت مطلق» به شکل هوشمندانه‌ای به رقم سادگی در روایت، موفقیتی در تکامل و توسیع مرزهای زبانی کاهانی در تبیین تعریفی جدید برای رئالیسم در سینما است. «رئالیسم» همان کیمیای دست‌نیافتنی...