اشیا از آنچه می بینید به شما نزدیترند

۰

مشروعیت دروغ

ابوالفضل بناییان فیلم «اشیا از آن چه در آینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند» اولین فیلم «نرگس آبیار» حتی از نام فیلم طولانی‌تر و بی‌ربط‌تر است. شاید شما آن لطیفه‌ی مردی که شنا بلد نبود...