امکان مینا

اخراجی‌های چپ‌دست

همان‌قدر که آثاری مثل «لیلی با من است»، «مارمولک»، «مهر مادری» نشانگر استعداد و نبوغ کارگردانی به نام «کمال تبریزی» است، فیلم‌های «از رئیس‌جمهور پاداش نگیرید»، «طعم شیرین خیال» و «امکان مینا» نشانگر استیصال...