بینوایان

۰

حماسه اسپیناس پالاس

ابوالفضل بنائیان هیچ شکی نیست که هیچ‌کس احساسات خود را با نثر آهنگین و با ساز و آواز بیان نکرده است. این اعمال برای فرهیختگان، رنج‌آور و برای قشر کارگر یکسره بی‌معنی و نامفهوم...