تئاتر

تئاتر چهارراه ۰

خنده در گورستان

ابوالفضل بنائیان درباره تئاتر «چهارراه» ماجرای تئاتر «چهارراه» نه از تابستان 1400 شروع شده است که ناامیدی کل مملکت را گرفته است و بیضایی از ایران مهاجرت کرده است و نه سال 1388 نقطه...

۰

حماسه اسپیناس پالاس

ابوالفضل بنائیان هیچ شکی نیست که هیچ‌کس احساسات خود را با نثر آهنگین و با ساز و آواز بیان نکرده است. این اعمال برای فرهیختگان، رنج‌آور و برای قشر کارگر یکسره بی‌معنی و نامفهوم...