تاریخ زشتی

پوستر فیلم شعله‌ور ۰

زیبایی‌شناسی زشتی

ابوالفضل بنائیان فیلم «شعله‌ور» زیباست چون مخوف است «زیبایی» و «زشتی» در ظاهر به دو مفهوم کاملا متضاد است که یکی در سوی خوبی ایستاده است و دیگری در انتهای بدی و حضور یکی...