تجربه

Parviz ۰

پدر..پسر

ابوالفضل بناییان صحنه‌ی آغاز «پرویز» آشکارا تهدیدی را به رخ می‌کشد که هیچ شباهتی به صحنه‌های کلیشه‌ی مرسوم تریلرهای تهدید و اخاذی ندارد. پرویز گوشی تلفن قدیمی را پیدا می‌کند و به  پریز تلفن...