جانتان دمی

استاد معمار ۰

سترونی

ابوالفضل بناییان تقلیل فیلم «استاد معمار» آخرین فیلم «جاناتان دمی» به اثری اتوبیوگرافیک از زندگی نه چندان جذاب معمار سال‌خورده‌ای به نام «سولنس» همان‌قدر عجیب و مضحک است که بخواهیم فیلم «سرگیجه» را به...