حامد رجبی

پریدن از ارتفاع کم ۰

آن گوشه دنج سمت چپ

ابوالفضل بناییان «پریدن از ارتفاع کم» به کارگردانی «حامد رجبی» اتهام  تلخ  و سنگینی است که فیلم به جامعه پیرامون خود می‌زند. جامعه‌ای بی‌احساس و بی‌عاطفه که شدیدا درگیر مناسبات فردی و منافع شخصی...