دختر

۰

این جماعت حرف نمی‌زنند

ابوالفضل بنائیان اگر فیلم «وسوسه» ویسکونتی را پیش‌قراول نئورئالیسم در سینما ندانیم و یا از فیلم «دکتر کالیگاری» به عنوان آغازگر اکسپرسیونیسم آلمان با تشکیک نام ببریم، ولی هرگز نمی‌توان تاثیر فیلم «پرنده کوچک...