رضا میرکریمی

قصر شیرین ۰

قطعیت هولناک

ابوالفضل بنائیان فیلم «قصر شیرین» بازنویسی غلط‌های فیلم «امروز» است راننده‌ای بعد از تصادفی هولناک و مرگ چند نفر، بعد از سپری کردن دوران زندان، دیگر به خانه بازنمی‌گردد و در شهری دیگر، زندگی...