روز مبادا

۰

فشردگی عصبی پنهان

ابوالفضل بنائیان «فیلم ساختن، مونتاژکردن و سرهم‌کردن حوادث نیست؛ بلکه نشان‌دادن لحظه‌هایی است که فشردگی عصبی پنهان این حوادث را بروز می‌دهد. پرسوناژهای یک تراژدی، مکان آن، دقیقه‌هایی که قبل از وقوع تراژدی و...