روسی

پوستر فیلم روسی ۰

مردی که روسی نشد

ابوالفضل بنائیان فیلم «روسی» بیشتر شبیه سریال‌های ترکی است اگرچه تنگنا‌های سیاسی و ایدئولوژیک در فرهنگ روسیه باعث خلق سینمایی شد که مجموعه‌ای پیچیده و نوآورانه از تمثیل‌ها، نمادها و استعارات باشد، ولی راه‌حل‌های...