عادت نمی کنیم

۰

ساختِ چین

ابوالفضل بنائیان درست به همان اندازه که فیلمسازان  دهه هفتاد در تقلید از سینمای کیارستمی ناموفق بودند، فیلمسازان معاصر نیز در تقلید و استفاده از الگوی فرهادی راه به ناکجا برده‌اند. در دهه هفتاد...