علیرضا رئیسیان

پوستر فیلم مردی بدون سایه ۰

قضاوت کنیم

ابوالفضل بنائیان شکوائیه‌ای بر شعار جدید «قضاوت نکنیم» با تکیه بر فیلم «مردی بدون سایه» ملت‌ها، این گونه نابود می‌شوند: نخست حافظه‌شان را از آن‌ها می‌دزدند، کتاب‌هایشان را تباه می‌کنند  و تاریخ‌شان را نیز...