علی مصفا

۰

گام بلند علی مصفا در پلهء آخر

ابوالفضل بنائیان یک فیلم می‌بایست دارای ابتدا، میانه و پایان باشد…اما نه اینکه لزوما به همین ترتیب!   “ژان لوک گدار” شاید نخستین ویژگی پله‌ی آخر، دومین ساخته بلند علی مصفا که به چشم می...