فیلومنا

۰

مصائب مسیح

ارسطو معتقد بود که در تراژدی، شخصیت‌ها ذاتا باید برتر از مخاطب باشند.  تا از محدودیت‌های انسان‌های معمولی فراتر روند. ولی در فیلم فیلومنا، ما با قهرمانی روبرو هستیم که هیچ نشانی با قهرمانان...