ماهی و گربه

۰

فیل در کشتی روسی

ابوالفضل بنائیان مسیری که «شهرام مکری» برای ساخت فیلم «ماهی و گربه» انتخاب کرده است، دقیقا همان راهی است که متخصصان برای ساخت فونت نستعلیق فارسی رفته‌اند. برای ساخت فونت نستعلیق، تصویر حروف از...