ما همه با هم هستیم

ما همه با هم هستیم ۰

لطفا از هم جدا شوید

ابوالفضل بنائیان فیلم «ما همه با هم هستیم» حتی ژانرها را به بحران می‌برد بحران موضع ورود به دنیای فیلم، دقیق‌ترین مشکل مخاطب در مواجهه با فیلمی مانند «ما همه با هم هستیم» به...