مرد غیرمنطقی

مرد غیرمنطقی ۰

نظریه بازی‌ها

ابوالفضل بنائیان جذابیت اقناعی، نقطه تعادل دو اصل جذابیت و باورپذیری در یک درام است که روایت را در مسیری قرار می‌دهد که از طرفی از کلیشه‌های روایت آشنایی‌زدایی کند و جذاب به نظر...