مهرجویی کارنامه چهل ساله

۰

روشنفکران رذل و مفتّش بزرگ*

ابوالفضل بنائیان در برهوت بهمن ماه سینمای ایران، فیلم مستند «مهرجویی، کارنامه چهل ساله» می‌تواند موهبتی باشد که از بسیاری از فیلم‌های روی پرده داستان‌گوتر و از بسیاری از آثار طنز این روزهای سینما،...