میهمان داریم

۰

دیروز

ابوالفضل بناییان «میهمان داریم» دعوتی است به تماشای آن چه دیروز بود و دیگر امروز نیست. پدرومادرِ سه شهید میزبان میهمان‌هایی ناخوانده خواهند بود و این میهمانی قرار است مخاطب را با خاطره‌بازی و...