نرگس آبیار

پوستر شبی که ماه کامل شد ۰

چه کسی فائزه را کشت؟

چگونه ایدئولوژی، فیلم «شبی که ماه کامل شد» را نابود می‌کند؟ ابوالفضل بنائیان بحث نسبت هنر و ایدئولوژی منحصر به حفظ اصالت هنر و احتراز از بیان ایدئولوژیک، سیاسی و جناحی نیست. «ایدئولوژی، به...