+نقد +فیلم +استرداد +ابوالفضل +بنائیان

فیلم استرداد ۰

استرداد به روایت هیچکاک

ابوالفضل بنائیان تصور کنید که در پایان فیلم «درباره الی…»، به جای سکانس تشخیص هویت در سردخانه، متوجه شویم که الی زنده است  و سپیده این نقشه را کشیده تا بتواند نامزد الی را...