وضعیت سفید

۰

زندگی در وضعیت قرمز

یادداشتی بر وضعیت سفید ابوالفضل بنائیان «فیلم ساختن، مونتاژ کردن و سرهم‌کردن حوادث نیست؛ بلکه نشان دادن لحظه‌هایی است که فشردگی عصبی پنهان این حوادث را بروز می‌دهد. پرسوناژهای یک تراژدی، مکان آن، هوایی...