کمال تبریزی

ما همه با هم هستیم ۰

لطفا از هم جدا شوید

ابوالفضل بنائیان فیلم «ما همه با هم هستیم» حتی ژانرها را به بحران می‌برد بحران موضع ورود به دنیای فیلم، دقیق‌ترین مشکل مخاطب در مواجهه با فیلمی مانند «ما همه با هم هستیم» به...

۰

شب بخیر آقای تبریزی

ابوالفضل بنائیان مارکس در جایی گفته بود تاریخ دو بار تکرار می‌شود بار اول به صورت تراژدی و دفعه دوم به صورت کمدی. فیلم «مارموز» گویی تکرار تراژدی اتفاقات سیاسی است. زمانی که با...