باشو غریبه ای کوچک

۰

فرزند خورشید و خاک

ابوالفضل بناییان فرصت تماشای دوباره فیلم «باشو غریبه کوچک» در سینمای هنر و تجربه، حسِ توامان لذت و حسرت است. فیلم باشو در سال 1364 ساخته شده است و بعد از پنج سال توقیف...