عباس کیارستمی

سعدی برابر اصل

نبوغ و جسارتی که «عباس کیارستمی» در ساخت فیلم «کپی برابر اصل» از خود بروز می‌دهد، بیش از آن که شبیه آثار بزرگ سینما باشد، شبیه اعجاز رمزآلود و خدای‌گونگی و از همه مهم‌تر...