لتیان

فیلم لتیان ۰

بی‌خود و بی‌جهت

درباره فیلم لتیان ابوالفضل بنائیان انرژی اصلی هر درام، نه به وسیله پیرنگ بیرونی، نه در مسیر روایت و سلسله اتفاقات دراماتیک، بلکه از پیرنگ درونی داستان و ارتباط حسی مخاطب با اثر به...