نبات

nabat film ۰

آب‌نبات چوبی

فیلم نبات شروعی سرحال و پایانی علیل دارد ابوالفضل بنائیان «تو فکر می‌کنی حقیقت فقط همون چیزیه که تو فکر می‌کنی» این جمله نادقیق، کلید ورودی فیلم «نبات» اولین ساخته «پگاه ارضی» است. فیلمی...