+نقد +فیلم +لویین +دیویس +ابوالفضل +بنائیان،

۰

فیلم‌سازان تمام‌نشدنی

از میان تمام عاشقان موسیقی در دنیا که رویای موفقیت و شهرت را در سر داشتند، تنها یکی «باب دیلن» شد و باقی همگی «لوین دیویس» شدند. برادران کوئن نیز مانند باب دیلن، متولد...