316

۰

مرا کیفیت کفش تو کافی‌ست

ابوالفضل بناییان فیلم 316 فیلم بلند «پیمان حقانی» با قصه‌گویی سرراست و روایت استاندارد خود توانسته است یکی از جسورترین ایده‌های سینما را به سطحی برساند که اثر تولید شده حتی بتواند مخاطب عام...