360 درجه

۰

توهم بزرگ

ابوالفضل بنائیان فیلم «360 درجه» به کارگردانی «سام قریبیان» چندان هم آزارنده و غیرقابل تحمل نیست، تنها به شرطی که تصور تماشای یک فیلم جدی را از سر بیرون کنید و خود را از...